• 0800 115 115
  • info-ZVNC-realityspolu.sk

Prehlásenie

Prehlasujem, že som bol oboznámený s tým, akým spôsobom sú v spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČO 25221736, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel B, vložka 1121 (ďalej len "Broker Consulting, a.s."), spracúvajú osobné údaje. Ďalej tiež potvrdzujem, že mi je známy obsah dokumentu Informácie o spracovaní osobných údajov klientov Broker Consulting, a.s., ktorý spracovanie osobných údajov spoločnosťou Broker Consulting, a.s. opisuje a ktorého aktuálne znenie je dostupné na webovej adrese www.bcas.sk, prípadne v obchodných miestach spoločnosti Broker Consulting, a.s.